close
loading...
close
loading...
close
loading...
Εκδόσεις Μαλλιάρης-Παιδεία
Βιβλιοπροτάσεις
Bazaar Βιβλίου
Νέες Κυκλοφορίες
Best Sellers
Top 100

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Ν.4412/2016 - ΤΟΜΟΣ Ι
125,00 € 112,50 €
κερδίστε 12,50 €
Συνήθως αποστέλλεται εντός 7 εργάσιμων ημερών (προϋπόθεση στοκ προμηθευτή)

Κωδικός είδους :
019.9460
Βάρος :
2.66 kg
Συγγραφέας :
Εκδότης :
Διαστάσεις :
19x25
Εξώφυλλο :
Σκληρό
Barcode :
9789605687922
ISBN :
978-960-568-792-2
Ετος κυκλοφορίας :
2018

Περιγραφή

Σκοπός του παρόντος εγχειρήματος είναι η δημιουργία ενός εύχρηστου και εύληπτου ερμηνευτικού εργαλείου, το οποίο θα περιέχει σαφή έκθεση του νοήματος κάθε διάταξης των βασικών νομοθετημάτων, συμπεριλαμβάνοντας και τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις (π.δ/τα, Κ.Υ.Α., Υ.Α. κ.λπ.), όπου αυτό απαιτείται, με αναφορά στη νομολογία, τη θεωρία, και τις διοικητικές λύσεις.

Το παρόν έργο απευθύνεται πρωτίστως στους ανθρώπους της πράξης και της αγοράς, όπως στα στελέχη και υπαλλήλους των αναθετουσών αρχών (?ημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠ??, δημόσια νομικά πρόσωπα εν γένει), τους νομικούς συμβούλους και τα στελέχη επιχειρήσεων (μηχανικούς κ.λπ.) που αναλαμβάνουν δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, και φιλοδοξεί να γίνει ο κατά το δυνατόν ασφαλής οδηγός για τον δικαστή, τον δικηγόρο, τον τεχνοκράτη, τον μηχανικό, τον επιχειρηματία, τον δημόσιο λειτουργό, τον υπάλληλο, όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με τα διάφορα ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής των συγκεκριμένων διατάξεων. Συγχρόνως, ωστόσο, καλύπτει και τον θεωρητικό του δικαίου, αφού δίνει τα απαραίτητα ερεθίσματα σε αυτόν για δογματική αναζήτηση συνδυαζόμενη με την πρακτική εφαρμογή.

Το όλο έργο θα αναπτυχθεί σε τρεις αντίστοιχους τόμους, από τους οποίους ο παρών πρώτος αφορά αποκλειστικά την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων κατά τον ν. 4412/2016, καθώς και την έννομη προστασία, διοικητική και δικαστική, στο προσυμβατικό στάδιο, δηλαδή τόσο ενώπιον της ΑΕΠΠ όσο και ενώπιον των δικαστηρίων της διοικητικής δικαιοσύνης (Συμβουλίου της Επικρατείας και ?ιοικητικών Εφετείων), στα οποία συγκεντρώνεται η δικαιοδοτικά ενοποιημένη δικαστική έννομη προστασία κατά το εν λόγω στάδιο.

Συνακόλουθα, το παρόν βιβλίο περιέχει κατ’ άρθρο ερμηνεία των διατάξεων των άρθρων 1 έως 128 και 345 έως 374 του ν. 4412/2016, καθώς και τα συναφή Παραρτήματα του νόμου αυτού, και τέλος τα κείμενα των π.δ/των 39/2017 «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» (ΦΕΚ Α’ 64/4-5-2017) και 57/2017 «Οργανισμός της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» (ΦΕΚ Α’ 88/20-6-2017). Παρατίθεται το κείμενο του ερμηνευόμενου άρθρου του ν. 4412/2016, η ειδική βιβλιογραφία, αν υπάρχει, οι σχετικές διατάξεις άλλων νομοθετημά-των και πίνακας περιεχόμενων κατά ενότητες, στις περιπτώσεις που αυτό κρίθηκε αναγκαίο, με τίτλο και αρίθμηση. Μετά ακολουθούν τα ερμηνευτικά σχόλια με αναφορές στη νομολογία και τη θεωρία, στην δεύτερη στο μέτρο που απαιτείται, καθώς και στις αντίστοιχες ή παρόμοιες με την ερμηνευόμενη διατάξεις του προγενέστερου καθεστώτος.